Diasporas Makslas Centrs Center for Latvian Diaspora Art
Latvian Art

 Center for Latvian Diaspora Art Receives Major Gift from Sīpoliņa Family
PLMC is delighted to announce that we have received a major gift in the amount of 50,000 euros for renovation of a second gallery at the Center for Latvian Diaspora Art in Cesis from Anda Sipolina, in honor of her father and mother, Leopolds and Dzidra Sipolini.

Canadian-Latvian Leopolds Sipolins was well-known in the Latvian art world as a major patron of Latvian diaspora artists. He demonstrated his support of these artists by purchasing hundreds of their works over the years. He exhibited them at Latvian song festivals in Toronto as well as in Montreal and particularly in his home city Ottawa, Canada’s capital.

The Center for Latvian Diaspora Art in Cesis opened its first gallery last spring, after renovation of a former gymnasium at Cesis Vocational School. This was also funded by private donors, foremost among them American-Latvian architect Janis Ripa and his sisters Aija and Ruta, in honor also of their parents.

Construction will shortly begin to renovate an adjoining wing of the school, which will create a second gallery as well as a library and research facility on the second floor. This will house books, photos, personal letters, journals, and other materials that document the history of artists who left Latvia after the Second World War, as well as other artists of Latvian descent living throughout the world.

PLMS Board member and Australia representative Haralds Noritis has known Leopolds Sipolins since they were youngsters together in Latvia, and the two families frequently visited at the Noritis home in Broadbeach, Queensland, Australia. Haralds says:

“Throughout his long and productive life, Leo selflessly and in many ways helped Latvian artists in the diaspora and in Latvia. His contribution in this is unique and indisputable. The fact that his daughter Anda has generously supported the work which the PLMC museum in Cesis has begun is a testament to the fact that Leo’s family is continuing what he started.”

On behalf of the Board of Directors, I would like to express our sincere gratitude to Anda Sipolina for this significant donation. It is indeed fitting that the PLMC should receive such support from Anda Sipolina in honor of her parents, who demonstrated their love of Latvian art and artists throughout their lives. We are immensely grateful for this gift and we commend Anda for her desire to leave a lasting legacy in her parents’ name.”

Lelde Kalmīte
PLMS President

 

Sīpoliņa ģimenes ziedojums Pasaules latviešu mākslas centram Cēsīs
Ar lielu prieku varu paziņot, ka PLMC ir saņēmis nozīmīgu dāvanu, 50,000 eiro, latviešu mākslas centra Cēsīs otrās galerijas renovācijai no Andas Sīpoliņas par godu viņas tēvam un mātei, Leopoldam un Dzidrai Sīpoliņiem.

Kanādas-Latvietis Leopolds Sīpoliņš bija labi pazīstams latviešu mākslas pasaulē kā galvenais latviešu diasporas mākslinieku atbalstītājs. Viņš demonstrēja atbalstu šiem māksliniekiem, iegādājoties simtiem viņu darbu. Viņš gādāja par latviešu mākslinieku darbu izstādīšanu Dziesmu Svētku izstādēs Toroto un Montreālā, un it īpaši Kanadas galvas pilsētā, Otavā.

Latvijas diasporas mākslas centrs Cēsīs atvēra pirmo galeriju 2014. gada pavasarī, izremontējot bijušās Cēsu arodskolas ģimnāzijas telpas, ko arī finansēja privāti ziedotāji, galvenokārt Amerikas-latviešu arhitekts Jānis Ripa un viņa māsas Aija un Ruta - arī par godu saviem vecākiem.

Drīzumā sāksies skolas otrā spārna remonts. Tiks izveidota otra galerija, kā arī atklāts arhīvs un bibliotēka kurā būs pieejami žurnāli, grāmatas, fotogrāfijas, personīgās vēstules, un citi materiāli, kas dokumentē mākslinieku dzīves un vēsturi, kuri atstāja Latviju pēc Otrā pasaules kara, kā arī informācija par citiem latviešu izcelsmes māksliniekiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas.

PLMS valdes loceklis un viens no Austrālijas pārstāvjiem Haralds Norītis bija Leopolda Sīpoliņa jaunības draugs Latvijā, un Sīpoliņa ģimene bieži ciemojās pie Norīšiem Kvīnslendā, Austrālijā. Haralds saka:

“Visu savu garo un ražīgo mūžu Leo ir visādā veidā nesavtīgi palīdzējis Latviešu māksliniekiem diasporā un ari Latvijā. Viņa ieguldījums šajā ziņā ir vienreizējs un neapšaubāms. Tas, ka viņa meita Anda ir dāsni atbalstījusi PLMC Cēsīs Muzeja iesākto darbu ir apliecinājums, ka Leo ģimene turpina iesākto.”

PLMS padomes locekļu vārdā izsaku sirsnīgu pateicību Andai Sīpoliņai par dāsno ziedojumu. Man šķiet piemēroti, ka Anda Sīpoliņa atbalsta latviešu diasporas mākslas centru Cēsīs par godu viņas vecākiem, kuri visa mūža garumā pierādīja cieņu un mīlestību pret latviešu mākslu un māksliniekiem. Esam ļoti pateicīgi par šo dāvanu, un es cildinu Andu Sīpoliņu par vēlmi atstāt paliekošu mantojumu viņas vecāku vārdā.

Lelde Kalmīte
PLMS prezidente

 

Artists whose work is pictured at top of page from left to right:
Ilga Reke Andersons, Gerda Roze, Visvaldis Reinholds

 

 

LatvianDiasporaArt.org Pasaules latviešu mākslas savienība/Global Society for Latvian Art