Diasporas Makslas Centrs Center for Latvian Diaspora Art
Latvian Art

 

The Center for Latvian Diaspora Art Will Be In Cēsis, Latvia

During the past two years, the Global Society’s first traveling exhibition, featuring 100 works created by Latvian artists throughout the world, has been seen in 18 Latvian regional museums, in addition to St. Peter’s church in Riga.  We thank Valmiera museum for working with us to organize this tour.

The Global Society is very pleased to announce that the City of Cēsis has invited the Society to establish a permanent home in Cēsis, one of the art capitals of Latvia. This beautiful historic town, only an hour’s drive from Riga, welcomes thousands of tourists each year, and many important cultural programs are presented, including a summer art festival that is recognized as the largest professional event of its kind in Latvia.  At the end of January 2011, over 100 art works from the current traveling exhibition were brought to Cēsis and stored in the historical museum facility until our future permanent home is open to the public. Spaces have been prepared in this archive building especially for the Global Society’s growing collection. Additional works are currently being collected and sent to Cēsis.

latvian art

During the interim period, the Global Society plans to build not only its growing collection of Latvian art, but also the financial basis to continue our mission. The Global Society’s work is part of the larger effort to preserve the history of the Latvian 20th century diaspora. While texts can be digitally copied and preserved, the preservation of actual works of art is much more challenging. Art works are unique and fragile objects that require specific environmental conditions and, in many cases, expert restoration as well.

In building the financial foundation for our Center , we have already  received a notable contribution of $10,000 from the Anslavs Eglitis/Veronika Janelsina foundation as well as generous private contributions.  As artist Gerda Roze wrote when she recently donated $5,000,

“Our diaspora Latvian art will not be lost, like wind-blown grains of sand by the sea, if we will find for this unique and historic collection a suitable home. We give this art collection to Latvia and to future generations! I pledge to support the PLMS museum project and am convinced that my sisters and brothers in exile will join me.”
 

Won’t you join us in the important work of preserving a part of the Latvian cultural heritage for future generations? Together we can succeed!

Please send donations to
Global Society for Latvian Art
10830 S. Hale Avenue
Chicago IL 60643-3342

Pasaules latviešu mākslas centrs būs Cēsīs!

Pēdējo divu gadu laikā PLMS pirmā lielā ceļojošā izstāde (apmēram 100 mūsdienu mākslas darbi no visas pasaules) bija skatāma 18 Latvijas novadu muzejos, kā arī Sv. Pēteŗa baznīcā Rīgā. Pateicamies Valmieras muzejam par sadarbību, organizējot izstādes ceļošanu.

 

latvian art

Varam ziņot, ka esam gandarīti par Cēsu novada vadības aicinājumu dibināt Pasaules latviešu mākslas centru Cēsīs. Šī skaistā vēsturiskā pilsēta ir tikai stundas braucienā no Rīgas. Novada vadība ir izstrādājusi vīziju veidot Cēsis par kultūras pilsētu ar nacionālu un starptautisku atpazīstamību. Latvijas mērogā Cēsis jau vairākkārt ir pierādījušas, ka uzdrīkstoties un izvirzot lielus mērķus, var sasniegt nozīmīgus rezultātus. Apliecinājums tam  bija Cēsu 800 gadu svinības, kas tika iekļautas UNESCO 2006. gada notikumu kalendārā. Savukārt Cēsu Mākslas festivāls ir lielākais profesionālās mākslas notikums Latvijā, kas atzīts par valstiski nozīmīgu pasākumu. 2011. gada  janvāŗī PLMS ceļojošās izstādes mākslas darbi tika novietoti Cēsu muzeja telpās līdz tam laikam, kad atklāsim Pasaules latviešu mākslas centru, kas sastāvēs no muzeja un mākslas darbu glābātuves).

Mūsu darbs ir daļa no plašākiem trimdas kutlūras un vēstures saglabāšanas centieniem. Vēsturiskus dokumentus un tekstus ir viegli digitāli nokopēt un saglabāt, turpretim mākslas darbu saglabāšana ir sarežģītāka un tai nepieciešami lielāki līdzekļi. Mākslas darbi ir unikāli un trausli – viegli bojājami priekšmeti; tiem vajag pareizas telpas izstādīšanai un piemērotus apstākļus uzglabāšanai.

Veidojot financiālu pamatu mūsu darbam, esam jau saņēmuši nozīmīgu ziedojumu ($10,000) no Anšlava Eglīša/Veronikas Janelsiņas fonda (skat. Laiks, 2010. g. 4-10 dec.), kā arī no privātiem ziedotājiem. Kā raksta māksliniece Gerda Roze, atsūtot PLMS savu dāsno ziedojumu: “Mūsu ārzemju latviešu māksla nepazudīs kā jūras vēja izkaisīti smilšu graudiņi, ja mēs atradīsim šai vienreizējai vēsturiskajai kolekcijai piemērotu mājas vietu. Mēs dāvinām to Latvijai un  nākošajām paaudzēm! Es solu atbalstīt PLMS muzeja projektu un esmu pārliecināta, ka citi trimdas māsas un brāļi man pievienosies.”

Lūdzam ikvienu, kuŗu interesē latviešu mākslas, pievienoties mums ar savu ziedojumu. Kopīgiem spēkiem mēs gūsim panākumus!

Ziedojumus lūdzu sūtīt:
Global Society for Latvian Art
10830 South Hale Avenue

 Chicago, IL 60643-3342

 

 

Artists whose work is pictured at top of page from left to right:
Ilga Reke Andersons, Gerda Roze, Visvaldis Reinholds

 

Return to top of page

 

LatvianDiasporaArt.org Pasaules latviešu mākslas savienība/Global Society for Latvian Art